มาตรฐาน HACCP คืออะไร? ทำไมโรงงานรับผลิตอาหารเสริมต้องมี

มาตรฐาน HACCP

จะเริ่มต้นทำแบรนด์อาหารเสริมต้องรู้จัก HACCP ว่าคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรต่อขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม วันนี้ Cosma Health ขออาสาพาคุณไปทำความรู้จักกับมาตรฐาน HACCP ให้ดียิ่งขึ้น

HACCP คืออะไร?

HACCP ย่อมาจาก Hazard Analysis and Critical Control Point System หรือแปลเป็นไทยว่า “มาตรฐานการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร” เป็นมาตรฐานในการตรวจสอบคุณภาพของโรงงานจากประเทศสหรัฐอเมริกา ริเริ่มโดย W.E. Deming (Theories of Quality Management) ซึ่งมาตรฐาน HACCP คือเครื่องหมายหนึ่งที่ช่วยในการการันตีถึงความปลอดภัยในการผลิตอาหารของโรงงาน

โดยมาตรฐาน HACCP จะดูแลและตรวจสอบในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการผลิตเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงหรืออันตรายต่อผู้บริโภค รวมถึงวิเคราะห์และป้องกันอันตรายจากสารปนเปื้อนในอาหาร (Food Hazard) ไม่ว่าจะเป็น อันตรายทางชีวภาพ เคมี และกายภาพ

โรงงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HACCP จึงจัดว่าเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานสากล และช่วยให้แบรนด์ที่ผลิตผ่านโรงงานนั้น ๆ ได้รับความไว้ว่างใจจากตลาดและผู้บริโภคมากขึ้น

7 หลักการมาตรฐาน HACCP มีอะไรบ้าง?

สำหรับหลักการในการตรวจวสอบมาตรฐานการผลิตของโรงงานตามหลัก HACCP นั้นประกอบด้วย 7 หลักการ ดังนี้

1. การวิเคราะห์อันตราย (Hazard Analysis)

เป็นการระบุอันตรายและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของวัตถุดิบ การแปรรูป ตลอดจนการกระจายสินค้าแก่ผู้การบริโภค โดยการประเมินโอกาสที่จะเกิดอันตราย และระบุมาตรการควบคุมอันตรายนั้น โดยแบ่งอันตรายเป็น 3 ประเภทหลัก ดังนี้

 • อันตรายทางชีวภาพ (Biological Hazard) เช่น เชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส ปรสิต พยาธิ หรือ เชื้อก่อโรคต่าง ๆ
 • อันตรายทางเคมี (Chemical Hazard) เช่น สารเคมีในกลุ่มยาฆ่าแมลง สารเคมีที่มีผลเสียต่อร่างกาย
 • อันตรายทางกายภาพ (Physical Hazard) เช่น เศษโลหะ เศษแก้ว เศษไม้ เป็นต้น

2. การวิเคราะห์จุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (Critical Control Point: CCP)

การระบุจุดหรือขั้นตอนในกระบวนการผลิตอาหาร ที่หากสามารถควบคุมให้อยู่ในค่า หรือเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้แล้ว จะทำให้ป้องกันอันตรายและลดการเกิดอันตรายจากผลิตภัณฑ์นั้นได้ตัวอย่างจุดวิกฤตในขั้นตอนการผลิตอาหารเสริมที่หลัก HACCP ดำเนินการตรวจสอบ

 • การใช้อุณหภูมิในการปรุงอาหาร
 • ระยะเวลาในการปรุงอาหาร
 • อุณหภูมิในการเก็บรักษาอาหาร
 • ระดับค่า pH ของอาหาร
 • ปริมาณของวัตถุกันเสียในอาหาร

3. การกำหนดค่าวิกฤต (Critical Limit: CL)

การกำหนดค่าหรือลักษณะที่กำหนดไว้สำหรับจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม เพื่อให้มั่นใจว่าจุดวิกฤตนั้นสามารถควบคุมอันตรายได้ ซึ่งค่าที่ใช้ในการกำหนดจะต้องมีเกณฑ์ที่วัดได้อย่างชัดเจนและแม่นยำ เช่น การกำหนดค่า pH ในอาหารที่ผลิต

4. การกำหนดระบบตรวจติดตาม (Monitoring System)

เป็นการติดตามเพื่อตรวจสอบหาจุดวิกฤตและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างขั้นตอนการผลิต ทำให้เฝ้าระวังเหตุที่อันตรายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจในคุณภาพของการผลิตแก่ผู้บริโภค

5. การกำหนดมาตรการแก้ไข (Corrective Action)

สืบเนื่องจากการตรวจสอบมาตรฐานตามหลักที่ 1-4 หากพบว่ามีปัญหาที่เลยจุดวิกฤต หลักการที่ 5 จะเป็นการกำหนดวิธีแก้ไขปัญหาและข้อบกพร่องที่เจอในทันที เพื่อหยุดยั้งปัญหาที่ตรวจเจอ

6. การกำหนดวิธีการทวนสอบ (Verification)

เมื่อทำการแก้ไขมาตรฐานแล้ว การทวนสอบมาตรฐานการผลิตของโรงงานเป็นหลัก ที่จะช่วยเรียกความเชื่อมั่นในการผลิตตามหลัก HACCP ให้ได้รับการยอมรับและมีความน่าเชื่อถืออีกครั้ง

7. การเก็บรักษาบันทึกและเอกสาร (Record Keeping and Documentation)

เป็นการเก็บข้อมูลการทำงานและรายงานมาตรฐานการผลิต ที่ช่วยให้ติดตามผลการทำงานตลอดการผลิตได้อย่างครบถ้วน และสามารถนำมาใช้ตรวจสอบข้อมูลในอนาคตได้

ทำไมโรงงานผลิตอาหารเสริมต้องมี HACCP

โรงงานที่มีการรับรองมาตรฐาน HACCP ถือเป็นอีกหนึ่งการการันตีระบบการจัดการด้านความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety Management System) ที่มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยมุ่งเน้นที่การควบคุมอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในอาหาร ตั้งแต่วัตถุดิบ กระบวนการผลิต การขนส่ง จนถึงการบริโภค

อาหารเสริมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภครับประทานเข้าไปเพื่อเสริมสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย ดังนั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสะอาดและปลอดภัย การเลือกผลิตภายใต้โรงงานที่มีมาตรฐาน HACCP จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าอาหารเสริมที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพและปลอดภัยต่อการบริโภค

มาตรฐาน HACCP ส่งผลดีต่อแบรนด์ด้านใดบ้าง

มาตรฐาน HACCP ส่งผลดีต่อแบรนด์ใน 3 ด้านหลัก ๆ ดังนี้

 • ด้านความปลอดภัยของอาหาร ช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าผลิตภัณฑ์ของแบรนด์มีคุณภาพและปลอดภัย
 • ด้านความน่าเชื่อถือ ช่วยให้แบรนด์ได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภค
 • ด้านโอกาสทางการค้า ช่วยให้แบรนด์มีโอกาสในการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ

มาตรฐาน HACCP ส่งผลดีต่อผู้บริโภคด้านใดบ้าง

 • ช่วยลดความเสี่ยงในการปนเปื้อนหรือการเกิดอันตรายในอาหารเสริม
 • ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคว่าอาหารเสริมที่ผลิตออกมานั้นมีคุณภาพและปลอดภัย

Cosma Health โรงงานผลิตอาหารเสริม ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน HACCP

“เพื่อก้าวไปสู่การเป็นแบรนด์อาหารเสริมชั้นนำ
เริ่มต้นสร้างแบรนด์ของคุณได้ที่ Cosma Health”

สรุป

โรงงาน Cosma Health รับผลิตอาหารเสริมครบวงจร ตามหลักมาตรฐาน HACCP เพื่อให้กระบวนการผลิตในทุกขั้นตอนออกมามีคุณภาพในระดับสากล พร้อมส่งมอบสินค้าให้ทางแบรนด์ด้วยเวลาอันรวดเร็ว ไร้สิ่งแปลกปลอม และมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคสูงที่สุด เราจึงได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย ในการผลิตอาหารเสริมทุกรูปแบบมามากกว่า 10 ปี สนใจผลิตอาหารเสริมเลือก Cosma Health สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางด้านล่าง

2 thoughts on “มาตรฐาน HACCP คืออะไร? ทำไมโรงงานรับผลิตอาหารเสริมต้องมี

 1. Pingback: “นัตโตะแคปซูล” ยาอายุยืนของคนญี่ปุ่น ทางเลือกของคนรักสุขภาพ

 2. Pingback: Saponin คืออะไร? ช่วยอะไร? อยากผลิตอาหารเสริมจากซาโปนินต้องอ่าน!

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *